Herbstwanderung 2011

Am 03. Oggdober simmer ibern Ossinger aff Königstaa und dernouch o der Maximiliansgroddn (Kaffeedringng) verbei zrigg aff Neihaus.

A boar Buidln hommer dou…